FairPlay Závod

Fair Play CB Závod – Propozície

Vyhlasovateľ súťaže: Rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica

Názov súťaže: FAIR PLAY CB ZÁVOD

Dátum súťaže: Každý predposledný júnový víkend v roku od soboty 18:00 hod. do nedele 04:00 hod. miestneho času.

Prihlásenie do súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky portablové, aj domáce stanice, pracujúce z lokátorových štvorcov, ktoré sa nachádzajú, svojou časťou, na území SK, alebo CZ.

Registrácia súťažnej stanice prebehne po vyplnení webového formulára.

https://www.radio73.sk/sutaz/?sutaz=Sutaz_FairPlay_2024&ID=registracia

Po registrácii bude na e-mail žiadateľa poslaná správa s linkom na overenie zadanej E-mailovej adresy. (Treba pozrieť aj spam) E-mail bude obsahovať tiež inštrukcie na zaplatenie štartovného, pridelený súťažný znak a ID kód pre vloženie staničného denníka. Štartovné musí byť pripísané na účet najneskôr v deň začiatku súťaže. V prípade registrácie dvoch účastníkov na rovnaké QTH bude rozhodovať dátum a čas prijatia registrácie. Ak sa súťažiaci dohodnú môžu vysielať z toho istého lokátora a spojenie medzi nimi navzájom bude mať hodnotu 1 bod.

!! UPOZORNENIE !!

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, s kade budete vysielať a ako sa tam budete chovať. Navrhnutie kóty na vysielanie je potrebné rozmyslieť tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou, neporušovalo nariadenia, obmedzenia, nezasahovalo tam kde nemá a nespôsobovalo svojím pôsobením žiadne ujmy na majetku alebo inej osobe, zvieraťu,.. Usporiadateľ nevystavuje žiadne povolenia na kóty v zakázaných alebo inak obmedzujúcich oblastiach.

Registrovaný súťažiaci operátor stanice (ďalej len súťažná stanica) je povinný:

 • Na území SR operovať v rámci Všeobecného povolenia č. VPR – 23/2012
 • Na území ČR operovať v rámci Všeobecného povolenia č. VO-R/7/11.2016-12
 • Na územiach priľahlých štátov dodržiavať miestne povoľovacie podmienky.
 • Vysielať pod prideleným súťažným znakom, viacčlenné expedície nepoužívajú do súťažných spojení vlastné volacie znaky. Pridelený súťažný znak môže byť doplnený o názov expedície ktorý však nie je dôležitý v zápise do staničného denníka
 • Dodržiavať miestne nariadenia o pohybe na území QTH
 • Nemeniť štvorec QTH počas trvania súťaže
 • Pre napájanie rádiostanice používanej v závode použiť:
  • chemický zdroj (batéria)
  • solárny systém
  • elektrický generátor malého napätia (25VAC/60VDC
   (napájanie stanice z palubnej siete automobilu 13,8VDC je tiež povolené)
   (proste nepoužívať na dosiahnutie súťažného spojenia stanicu pripojenú cez zdroj na sieť 230VAC)
 • Používať antény s vertikálnou polarizáciou a všesmerovou charakteristikou
 • Nepoužívať neslušné výrazy (pri vysielaní). (keď nadávaš tak sa uisti že nemáš zakľúčované)

Za platné spojenie sa počíta spojenie:

 • uskutočnené na CB kanáloch 1-40, NFM, SSB alebo AM moduláciou. Okrem kanála 9 (vyhradený na núdzovú komunikáciu)
 • uskutočnené v čase trvania súťaže
 • je správne zapísané v staničnom denníku a nechýba žiadny povinný údaj
  (pre nesúťažné stanice je operátor povinný si zapísať volací znak, domáce QTH a v prípade portablu alebo mobilu aj momentálne QTH)
 • jedno DX spojenie. Tzn. so stanicou mimo lokátorov zasahujúcich na územie ČR a SR
 • opakované a však druhé spojenie s rovnakým účastníkom musí byť uskutočnené po 24:00
 • s každou protistanicou je možné urobiť v jednom časovom úseku trvania súťaže (18:00-24:00 a 00:00-04:00) len jedno spojenie s domáceho QTH, 1 spojenie /m, jedno spojenie /p. Každé spojenie v jednom časovom úseku, musí byť uskutočnené z iného lokátorového štvorca. ( max 6 spojení z min troch štvorcov)

Spojenie je neplatné ak:

 • povinné údaje neboli získané priamym spojením („relátko“, opakovač, internet, atď)
 • neobsahuje všetky povinné údaje
 • bolo uskutočnené s členom, v čase konania súťaže, aktívnej expedície, pod jeho vlastným volacím znakom, alebo z iného QTH ako je momentálne QTH expedície.

Hlavička odovzdaného staničného denníka musí obsahovať

 1. súťažný znak
 2. názov QTH
 3. lokátor QTH
 4. zoznam členov súťažnej stanice
 5. TRX ( Allamat296, Elix Giant, Midland 8001 a podobne)
 6. anténu ( popis „drátová ½ lambda“, Black Pirate, Sirio GP1/4 a podobne)

Zápis v denníku musí obsahovať spojením overené

 1. Poradové číslo spojenia ( v tvare 001)
 2. Dátum a čas spojenia podľa miestneho času
 3. – Súťažný znak ( súťažná stanica)
  – Volací znak, domáce QTH, aktuálne QTH ( nesúťažná stanica )
 4. Lokátor vysielacieho QTH (v tvare JN98NR)

VZOR spojenia so súťažnou stanicou:

026_19.6_22:30_CB 05_JN98NR

VZOR spojenia s nesúťažnou stanicou:

027_19.6_22:31_Tarzan Banská Bystrica /m. Králiky_JN98MR

Výpočet výsledného počtu dosiahnutých bodov:

 • Papierový denník spojení si účastník súťaže prepíše na webovom formulári zriadenom usporiadateľom. Po svedomitom vyplnení všetkých povinných údajov, tento formulár vypočíta potrebné údaje a odošle ich organizátorovi.
 • Webový portál má možnosť importovať aj denníky vo formáte CL6 je však potrebné rešpektovať vyplnenie povinných údajov. Bez ich uvedenia nie je možné denník vyhodnotiť.

Vyhodnotenie súťažného poradia:

O priečkach súťažiacich rozhoduje počet bodov získaných v súťaži ktorých hodnota sa rovná počtu kilometrov v nadviazaných spojeniach systémom:

 • lokátorové štvorce zasahujúce do územia SR a ČR – 1 km = 1 bod

Umiestnenia a ceny:

Vyhodnocované a oceňované sú prvé tri miesta:

 1. cena: diplom + anténa
 2. cena: diplom + chemický zdroj
 3. cena: diplom + koaxiálny kábel

Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na WEB portáloch: Radio73, SCBR, Rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica, odovzdanie cien prebehne na CB stretnutí Donovaly.

Dodržiavanie podmienok:

Každý účastník súhlasí s podmienkami súťaže a s dodržiavaním VPR-23/2012. Každý účastník, ak to zistí, je povinný usporiadateľa informovať o porušení týchto podmienok.

Zdieľať na: